Legend HR Advisors
Legend

Legend HR Advisors w celu zapenienia maksymalnej obiektywizacji wyników oceny kandydatów stosuje szereg specjalistycznych narzdzi psychometrycznych. Pozwala to na wieloaspektow ocen ich funkcjonawania. Testy psychologiczne pozwalaj uzyska szereg informacji na temat predyspozycji kandydatów jak i umoliwiaj weryfikacj informacji uzyskanych w wywiadzie. Legend HR Advisors dysponuje szerokim asortymentem testów psychometrycznych. Ich dobór uzaleniony jest od stanowiska na jakie prowadzona jest rekrutacja. Nasi psychologowie dokonuj wnikliwej i wszechstronnej analizy osobowoci, inteligencji oraz predyspozycji zawodowych kandydatów. Sprawdzane s cenione przez kandydata wartoci zawodowe, jego stosunek do pracy, wspópracowników i przeoonych itp.
Uwaamy, i dziki tak szerokiemu ujciu procesu rekrutacyjnego jestemy w stanie odpowiednio dopasowa najlepszego kandydata do potrzeb kadego stanowiska pracy. Uwaamy, e ocena psychologiczna kandydatów powinna by, a w naszym przypadku jest, niezbdnym i staym elementem podejmowanych przez nas zada rekrutacyjnych.
Dobieramy kandydatów opierajc si na naszej wiedzy, dowiadczeniu i specjalistycznych narzdziach psychometrycznych, nad którymi patronat obejmuje Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Podstaw naszych opinii s rzetelne i trafne wyniki bada przeprowadzane w kontrolowalnych warunkach.
Testy psychologiczne stosujemy jako samodzieln usug lub jako dodatkow form weryfikacji posiadanych przez kandydatów kompetencji w prowadzonych przez nas rekrutacjach.

 

Stosujemy nastpujce testy i kwestionariusze psychologiczne:


· SRSS – Skala Radzenia Sobie ze Stresem (Lazarus i Folkman w tumaczeniu P. Olesia)
· Arkusz Opisu Pracy
· NEO-FFI (P.T.Costa i R.McCrae)
· ACL
· Test Orientacji na Wartoci Zawodowe
· Apis-Z
· EPQR Eysencka
· Test matryc Ravena w wersji zaawansowanej (Advanced Progressive Matrices - APM)