Legend HR Advisors
Legend

Dobra aplikacja kandydata, przekonujcy list motywacyjny i wietnie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna daje nam tylko nieco ponad 30% pewno, e wybrany przez nas kandydat bdzie dobrym pracownikiem, o ile interview przeprowadza dowiadczony i wykwalifikowany rekruter.

 

Metoda AC zwiksza skuteczno rekrutacji a do 76% wg Huck`a i McKinsey`a!!!


Jest to powód, dla którego
na kluczowe stanowiska w firmach nasi Klienci decyduj si na wsparcie rekrutacji metodologi AC.
W trakcie AC badamy wiedz, dowiadczenie, osobowo, temperament, poziom intelektualny, inteligencj emocjonaln, motywacj, pogldy, zainteresowania i postawy w konkretnych sytuacjach, wiczeniach i zadaniach grupowych. Ten wanie ten element powoduje, e rekrutacje wsparte AC maj a tak wysok skuteczno.

Rodzaje wykonywanych wicze w trakcie AC/DC to:

  • Wywiad – polega na sprawdzeniu poziomu kwalifikacji, kompetencji oraz dowiadczenia zawodowego kandydatów. Przecitny czas trwania - 60 minut
  • Testy psychologiczne - pozwalaj na wnikliw i wszechstronn analiz osobowoci, inteligencji oraz predyspozycji zawodowych kandydatów. Sprawdzamy take cenione przez kandydata wartoci zawodowe i jego stosunek do pracy, wspópracowników i przeoonych. Przecitny czas trwania - 50 minut
  • „In basket”- celem tego wiczenia jest ocena zdolnoci analitycznych kandydatów, umiejtnoci ustalania priorytetów, umiejtnoci dziaania pod wpywem stresu, zarzdzania czasem etc. Po wykonaniu zada kandydat omawia z obserwatorami swoje dziaania i decyzje. Przecitny czas trwania - 30 minut
  • Zadanie grupowe – zadanie to ma na celu ocen stylu komunikowania si, umiejtnoci suchania, zdolnoci negocjacyjnych, zdolnoci do przekonywania, temperamentu i kultury osobistej. Przecitny czas trwania – 40 minut
  • Symulacje trudnych sytuacji interpersonalnych – w tym zadaniu oceniane s takie kompetencje jak: komunikatywno, umiejtno dziaania pod wpywem stresu, umiejtnoci interpersonalne i asertywno. Przecitny czas trwania - 20 minut
  • Case study - metoda ta pozwalajca oceni wiedz niezbdn na danym stanowisku i umiejtno jej zastosowania. Przecitny czas trwania – 60 minut.
  • Prezentacja – polega na przygotowaniu i przedstawianiu prezentacji na okrelony temat dla okrelonej grupy odbiorców np. dla zarzdu firmy. W tym zadaniu oceniamy odporno na stres, komunikatywno, umiejtno przekonywania oraz umiejtno zainteresowania suchaczy. Przecitny czas trwania – 50 minut
  • Poszukiwanie faktów – pozwala na zbadanie umiejtnoci analitycznego mylenia i umiejtnoci integracji posiadanej wiedzy, precyzji w zadawaniu pyta. Przecitny czas trwania – 30 minut

Podczas sesji AC/DC zachowania kandydatów s obserwowane i oceniane przez kilku asesorów. Po zakoczeniu AC/DC przygotowywana jest opinia, która powstaje na podstawie ocen wszystkich osób obserwujcych. Opinia ujta jest w formie raportu, który otrzymuje Klient i wszyscy uczestnicy sesji. Kandydaci otrzymuj informacj zwrotn na temat swojej osoby, swoich silnych i sabych stron oraz obszarów rozwoju.

Metod AC/DC stosujemy zwykle w nastpujcych celach:
- rekrutacji zewntrznej,
- rekrutacji wewntrznej,
- ocenie potencjau kandydata,
- identyfikacji potrzeb szkoleniowych,
- podniesienia samowiadomoci pracowników.